Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

 1. Identiteit van de ondernemer

Dorstlust BV
Nieuwe Hemweg 15A
1013 BG Amsterdam
KVK: 72700750
020- 8200124

 1. Algemeen
 • In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt onder “de koper” verstaan de (aspirant-) klant en koper en onder ‘Dorstlust’ de verkoper.
 • Deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van de koper. Indien een koper van onze voorwaarden wenst af te wijken, dan dient dit expliciet en schriftelijk aan Dorstlust te worden gemeld.
 • Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door Dorstlust schriftelijk zijn bevestigd.
 • De onderhavige voorwaarden gelden voor al onze aanbiedingen en leveringen en zijn van overeenkomstige toepassing op andere dan koopovereenkomsten.
 1. Prijzen
 • Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in euro, exclusief BTW en exclusief statiegeld.
 • Dorstlust is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na een aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst zich een stijging voordoet van de kostprijs bepalende factoren, waaronder in ieder geval worden verstaan de inkoopprijzen, belastingen en heffingen.
 • Dorstlust stelt koper op de hoogte van mogelijke prijsverhoging. Indien de oorspronkelijke koopprijs wordt verhoogd met meer dan vijf procent van de oorspronkelijke koopprijs, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat Dorstlust de koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.
 • Alle aanbiedingen van Dorstlust zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend op de dag waarop de aanbieding aan de koper is bekend gemaakt, tenzij schriftelijk aan de koper een langere geldigheidsduur is meegedeeld.
 • Indien Dorstlust aan de koper een schriftelijk prijsvoorstel heeft gedaan, komt de koopovereenkomst pas tot stand nadat Dorstlust dat schriftelijk aan de koper heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 1. Bezorging
 • Dorstlust levert op werkdagen, van maandag tot en met vrijdag.
 • Dorstlust bezorgt gratis in de volgende steden:
 • Amsterdam
 • Rotterdam
 • Den Haag (Scheveningen)
 • Utrecht
 • Leiden
 • Delft
 • Haarlem (Zandvoort)
 • In Amsterdam levert Dorstlust maandag t/m vrijdag, vraag naar het actuele leverschema om te zien wanneer in de andere steden wordt bezorgd.
 • Tenzij anders is overeengekomen wordt de zakelijke webshoporder automatisch op de eerstvolgende lever-dag ingepland voor gratis bezorging, tenzij er andere omstandigheden zijn waardoor dit niet mogelijk is.
 • Specifieke leverwensen kan door de koper worden doorgeven in het opmerkingenveld.
 • Dorstlust is een flexibele leverancier, maar proberen tegelijkertijd zo duurzaam mogelijk te leveren. Met bestellingen van één of twee stuks komen wij helaas niet uit. Daarom hanteren we een minimum bestelbedrag van €150,00 ex btw en ex statiegeld per levering.
 • Voor levering onder de €150 geldt een toeslag van €35.
 • Levering geschied indien het product voorradig is. Dorstlust behoud het recht om producten na overleg na te leveren indien deze niet leverbaar zijn. Er wordt gewerkt met veelal kleine leveranciers, waardoor het voor kan komen dat een product niet altijd leverbaar is. Dorstlust communiceert de status van leverbaarheid door.
 • Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 1. Levering
  • De zaken komen vanaf het moment van levering van Dorstlust voor rekening en risico van de koper.
  • Dorstlust neemt geen geleverde producten retour.
  • Wanneer koper een verkeerde bestelling heeft geplaatst, kan het artikel in overleg retour genomen worden. Daarvoor is het belangrijk dat het gaat om een onaangebroken krat of tray, dat de verpakking nog gesloten is en dat dit per ommegaande gemeld wordt.
  • Wanneer Dorstlust een ander artikel dan besteld heeft geleverd, laat de koper dit binnen drie dagen aan Dorstlust weten. Het verkeerde artikel zal dan in overleg zo spoedig mogelijk omgewisseld worden. Na drie dagen gaat Dorstlust er vanuit dat het correcte artikel is ontvangen en kan dit niet gewijzigd worden.
 1. Statiegeld
   • Dorstlust neemt bij bezorging het leeggoed retour. De koper zet het emballage klaar op dag van levering, gescheiden van andere leveranciers. Koper laat het weten dat er leeggoed klaar staat, anders wordt het vanzelf meegenomen.
   • Tenzij vooraf besproken, komt Dorstlust uitdrukkelijk niet enkel langs voor het retour halen van emballage. Voor enkel ophalen leeggoed brengt Dorstlust €35,- in rekening.
   • Wanneer er geen nieuwe order wordt geplaatst is koper zelf verantwoordelijk voor het retouren van emballage bij Dorstlust. Dit kan op afspraak.
 1. Overmacht
  • Dorstlust aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
  • Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door de verkoper redelijkerwijs door de koper niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlogs-gevaar, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, in- en exportverboden, extreme weersomstandigheden en bedrijfsstoringen.
  • In geval van overmacht is Dorstlust gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koopovereenkomst, voor zover deze door de belemmering wordt getroffen, te ontbinden.
 1. Kwaliteit
  • Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat soort, afmetingen, aantal enzovoort per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
  • Dorstlust houdt zich bij het inkopen, bewaren en vervoeren van levensmiddelen aan de eisen die de Nederlandse warenwetgeving stelt, onder meer voor wat betreft de toepassing van HACCP-systeem (Hazard Analysis Critical Control Points). Voorts houdt Dorstlust zich aan de Hygiënecode voor de horeca, zoals vastgesteld door het Bedrijfsschap Horeca. De koper verplicht zich ertoe zich eveneens aan de Nederlandse warenwetgeving en aan de voor zijn branche geldende hygiënecode, respectievelijk HACCP-systeem te houden. Voldoet de koper niet aan deze eisen, dan zal hij zijn aanspraken uit welken hoofde dan ook verliezen.
 1. Betaling
  • Tenzij anders overeengekomen levert Dorstlust indien een automatische incasso is ingesteld op 14 dagen, danwel de betaling vooraf gedaan wordt via iDeal, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  • Indien de koper met de betaling jegens Dorstlust in gebreke is, beroept Dorstlust zich op het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl - indien anders was overeengekomen, bijvoorbeeld levering op rekening of betaling via een verleende incassomachtiging - over de verdere levering voorruit betaling kan worden geëist.
  • Wanneer koper na 14 dagen in gebreke is met de betaling, dus 30 dagen na factuurdatum, geeft Dorstlust het incasseren hiervan uit handen.
  • Wanneer er buitengerechtelijk wordt geïncasseerd zullen de incassokosten hiervan verhaald worden op de debiteur.
  • Mocht Dorstlust vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen over onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van koper, dan heeft Dorstlust het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de koper zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze á contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan Dorstlust op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.

 

10. Eigendomsbehoud

  • Dorstlust behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de koper geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de koper, uit welke hoofde dan ook, zijn voldaan.
  • Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.
  • Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf te verwerken of aan derden te verkopen en af te leveren. Buiten dit geval is de koper gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Dorstlust te bewaren. Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar.
  • Dorstlust is hierbij door de koper onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500 per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming van Dorstlust wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij Dorstlust dit de koper heeft meegedeeld.
  • Indien de koper met de betaling in gebreke is en Dorstlust deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 8, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper.
 1. Privacy
 • Wanneer u zich aanmeldt als klant van Dorstlust, vragen we u om bedrijfs- en persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van Dorstlust en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.
 • Uw bedrijfs- en persoonsgegevens kunnen ook door Dorstlust worden gebruikt om u te informeren over producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van onze mailing te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.
 • Uw bedrijfsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Dorstlust. Wij verstrekken uw bedrijfsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
  U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw bedrijfsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u per mail contactmet ons opnemen.
 • Dorstlust bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.
 1. Toepasselijk recht en geschillen
  • Op de overeenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  •  Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Dorstlust is gevestigd.

DORSTLUST 10 JAAR 🎈🔟

Lieve klant,
Dorstlust 10 jaar is een feit! 💙
Dat vieren wij op maandag 26 september en daarom houden we dinsdag 27 september onze deuren een dag gesloten.
Amsterdam: levering ma 26 of vanaf woe 28-09
Rotterdam: levering op vrijdag 23-09 of vrijdag 30-09
Delft: levering op vrijdag 30-09
Den Haag: levering op woensdag 28-09
Ben je erbij maar heb je de RSVP nog niet ingevuld?
Vul dan alsjeblieft via deze link de RSVP in.
Hopelijk tot de 26e!

🍪 Cookies!

De digitale cookies op onze site houden we zo beperkt mogelijk. Maar helemaal zonder lukt ook ons niet. We gebruiken ze om je site-bezoek te vereenvoudigen en om de bezoeken te registreren.

Geef jij ons toestemming?

Lees voor meer uitleg hier onze privacy statement

PRIVACY

Dorstlust BV zal alle persoonsgegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming

met de alle toepasselijke privacy wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Uw e-mailadres wordt door ons niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die derde onderdeel uit maakt van ons proces om de bestelling te voltooien.

Gebruik van uw (persoons)gegevens

Dorstlust respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Daarnaast kunnen we u op de hoogte stellen van relevante acties en/of producten. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Indien u ons uw telefoonnummer, in het kader van een bestelling, meedeelt via onze website of e-mail, zullen wij enkel telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over uw bestelling.

Derden

Dorstlust zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen wanneer die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Cookies

Ook Dorstlust gebruikt cookies. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door de internetserver en zich op uw computer installeert. Hiermee worden de sporen van de bezochte internetsite bijgehouden, net als een aantal gegevens van uw bezoek.)

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze dienst en deze te verbeteren en aan te passen. Wij bewaren bij uw bezoek aan de site uw domeinnaamen e-mailadres voor een volgend bezoek, wanneer u iets in de winkelkrat plaatst, en welke pagina’s u geraadpleegd heeft.

De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft.  U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt.

Inzage

Op verzoek verlenen wij toegang tot de informatie die wij bijhouden van de bezoeker die het verzoek indient. Indien u toegang wenst tot deze informatie, neemt u dan contact met ons op via info@dorstlust.nl

Contact

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, laat het ons weten! Via info@dorstlust.nl staan we u graag te woord.