Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Dorstlust BV
Archangelkade 19b
1013BE Amsterdam
KVK: 72700750

 1. Algemeen
  • In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt onder “de koper” verstaan de (aspirant-) klant en koper en onder ‘Dorstlust’ de verkoper.
  • Deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van de koper. Indien een koper van onze voorwaarden wenst af te wijken, dan dient dit expliciet en schriftelijk aan Dorstlust te worden gemeld.
  • Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door Dorstlust schriftelijk zijn bevestigd.
  • De onderhavige voorwaarden gelden voor al onze aanbiedingen en leveringen en zijn van overeenkomstige toepassing op andere dan koopovereenkomsten.

 

 1. Prijzen
  • Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in euro, exclusief BTW en exclusief statiegeld.
  • Dorstlust is gerechtigd de overeengekomen prijs van nog te leveren goederen te verhogen, indien na een aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst zich een stijging voordoet van de kostprijs bepalende factoren, waaronder in ieder geval worden verstaan de inkoopprijzen, belastingen en heffingen.
  • Dorstlust stelt koper op de hoogte van mogelijke prijsverhoging. Indien de oorspronkelijke koopprijs wordt verhoogd met meer dan vijf procent van de oorspronkelijke koopprijs, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat Dorstlust de koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.
  • Alle aanbiedingen van Dorstlust zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend op de dag waarop de aanbieding aan de koper is bekend gemaakt, tenzij schriftelijk aan de koper een langere geldigheidsduur is meegedeeld.
  • Indien Dorstlust aan de koper een schriftelijk prijsvoorstel heeft gedaan, komt de koopovereenkomst pas tot stand nadat Dorstlust dat schriftelijk aan de koper heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

 

 1. Bezorging
  • Dorstlust levert op werkdagen, van maandag tot en met vrijdag.
  • Dorstlust bezorgt gratis in de volgende steden:

In Amsterdam levert Dorstlust maandag t/m vrijdag, vraag naar het actuele leverschema om te zien wanneer in de andere steden wordt bezorgd.

 1. Levering
  • De zaken komen vanaf het moment van levering van Dorstlust voor rekening en risico van de koper.
  • Wanneer koper een verkeerde bestelling heeft geplaatst, kan het artikel in overleg vaak weer retour genomen worden. Daarvoor is het belangrijk dat het gaat om een onaangebroken krat of tray, en dat de verpakking nog gesloten is.
  • Wanneer Dorstlust een ander artikel dan besteld heeft geleverd, laat de koper dit binnen drie dagen aan Dorstlust weten. Het verkeerde artikel zal dan in overleg zo spoedig mogelijk omgewisseld worden.
 2. Statiegeld
  • Dorstlust neemt bij bezorging het leeggoed retour. De koper zet het emballage klaar op dag van levering en laat het weten dat er leeggoed klaar staat, anders worden ze niet vanzelf meegenomen.
  • Tenzij vooraf besproken, komt Dorstlust uitdrukkelijk niet enkel langs voor het retour halen van emballage.
  • Wanneer er geen nieuwe order wordt geplaatst is koper zelf verantwoordelijk voor het retouren van emballage bij Dorstlust.
 3. Overmacht
  • Dorstlust aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
  • Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door de verkoper redelijkerwijs door de koper niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlogs-gevaar, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, in- en exportverboden, extreme weersomstandigheden en bedrijfsstoringen.
  • In geval van overmacht is Dorstlust gerechtigd, hetzij de leveringstijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koopovereenkomst, voor zover deze door de belemmering wordt getroffen, te ontbinden.
 4. Kwaliteit
  • Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat soort, afmetingen, aantal enzovoort per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
  • Dorstlust houdt zich bij het inkopen, bewaren en vervoeren van levensmiddelen aan de eisen die de Nederlandse warenwetgeving stelt, onder meer voor wat betreft de toepassing van een HACCP-systeem (Hazard Analysis Critical Control Points). Voorts houdt Dorstlust zich aan de Hygiënecode voor de horeca, zoals vastgesteld door het Bedrijfsschap Horeca. De koper verplicht zich ertoe zich eveneens aan de Nederlandse warenwetgeving en aan de voor zijn branche geldende hygiënecode, respectievelijk HACCP-systeem te houden. Voldoet de koper niet aan deze eisen, dan zal hij zijn aanspraken uit welken hoofde dan ook verliezen.

 

 1. Betaling
  • Tenzij anders overeengekomen levert Dorstlust op rekening, en vindt betaling plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  • Indien de koper met de betaling jegens Dorstlust in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl - indien anders was overeengekomen, bijvoorbeeld levering op rekening of betaling via een verleende incassomachtiging - over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
  • Mocht Dorstlust vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen over onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van koper, dan heeft Dorstlust het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de koper zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze á contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan Dorstlust op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de koopprijs van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
 2. Eigendomsbehoud
  • Dorstlust behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de koper geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de koper, uit welke hoofde dan ook, zijn voldaan.
  • Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.
  • Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf te verwerken of aan derden te verkopen en af te leveren. Buiten dit geval is de koper gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Dorstlust te bewaren. Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar.
  • Dorstlust is hierbij door de koper onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500 per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming van Dorstlust wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij Dorstlust dit de koper heeft meegedeeld.
  • Indien de koper met de betaling in gebreke is en Dorstlust deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 8, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op de overeenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2.  Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Dorstlust is gevestigd.